Haiyang Xuebao
Haiyang Xuebao
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Current Issue -- 2019,?41?(9)?
2019, 41(9): 0-0 ? doi:
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (358 KB)
2019, 41(9): 0-0 ? doi:
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (22352 KB)
2019, 41(9): 0-0 ? doi:
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (19644 KB)
Luo Xiaofan, Hu Xianmin, Nie Hongtao, Zhao Wei, Zhang Yongli, Wang Yali, Qin Yu, Dong Chunming, Lu Youyu, Wei Hao
2019, 41(9): 1-12 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.001
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (1920 KB)
Li Yajing, Li Ying, Wei Zexun
2019, 41(9): 13-25 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.002
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (2857 KB)
Hao Guanghua, Yang Qinghua, Zhao Jiechen, Deng Xiao, Yang Yong, Duan Peifa, Zhang Lin, Li Chunhua, Cui Liqin
2019, 41(9): 26-39 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.003
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (2107 KB)
Ju Mengshan, Chen Zhihua, Zhao Renjie, Wang Xiangqin, Huang Yuanhui, Ge Shulan, Tang Zheng
2019, 41(9): 40-51 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.004
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (1281 KB)
Song Lehui, Han Xibin, Li Jiabiao, Gao Shu, Liu Geng, Long Panpan
2019, 41(9): 52-64 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.005
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (1454 KB)
Wei Hao, Zhao Wei, Luo Xiaofan, Nie Hongtao, Hu Xianmin, Lu Youyu
2019, 41(9): 65-79 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.006
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (2587 KB)
Yuan Baosheng, Zhao Xia, Liu Chenlin, Zhang Peiyu
2019, 41(9): 80-85 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.007
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (837 KB)
Fan Xiumei, Fan Wei, Tang Fenghua, Wu Zuli
2019, 41(9): 86-93 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.008
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (3821 KB)
Xu Ming, Chen Ge, Peng Lin
2019, 41(9): 94-104 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.009
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (1530 KB)
Ren Jie, Zhang Ying
2019, 41(9): 105-113 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.010
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (1373 KB)
Zhao Xia, Yang Guang
2019, 41(9): 114-125 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.011
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (1368 KB)
Liao Fei, Li Wenting, Zhang Ziran, Su Ran, Qi Yanbin
2019, 41(9): 126-135 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.012
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (4391 KB)
Zhu Chao, Wu Ziyin, Zhou Jieqiong, Yang Fanlin, Zhao Dineng, Liu Yang, Lu Haohao
2019, 41(9): 136-144 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.013
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (1427 KB)
Ren Zhiyuan, Hou Jingming, Wang Peitao, Li Tao, Yuan Ye, Zhao Lianda
2019, 41(9): 145-155 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.014
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (4575 KB)
Li Yuan, Guo Yulong, Cheng Chunmei, Zhang Yibo, Hu Yaoduo, Xia Zhong, Bi Shun
2019, 41(9): 156-169 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.015
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (1468 KB)
Sha Hongjie, Zhang Dong, Cui Dandan, L?Lin, Ni Peng
2019, 41(9): 170-180 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.016
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (1487 KB)
Chen Han, Xie Tao, Fang He, Meng Lei, Zhao Li, Ai Runbing
2019, 41(9): 181-190 ? doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2019.09.017
+ Abstract ? ? + Html ? ? + PDF (1752 KB)
Follow us

STATEMENT X

Haiyang Xuebao